#1051 - 50¢ S.B. Anthony: FDC

#1051 - 50¢ S.B. Anthony: FDC
$6.00